Lakimiehen nuija

Sosiaalihuoltolain ja vanhuspalvelulain uudistukset muistisairaan ihmisen näkökulmasta

Lainsäädäntöä uudistetaan osana tulevaa sote-muutosta. Ensimmäisenä vuorossa ovat sosiaalihuoltolaki ja vanhuspalvelulaki. Olemme kiinnostuneita kokoamaan muistipanelistien näkemyksiä ja kokemuksia näihin aiheisiin liittyen. Muistipaneelin tulokset ovat nyt erityisen tärkeitä ja niitä hyödynnetään Muistiliiton vaikuttamistyössä ja lausunnoissa.

Sosiaalihuoltolain ja vanhuspalvelulain uudistukset muistisairaan ihmisen ja palvelujen näkökulmasta

 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annettua lakia (vanhuspalvelulaki), sosiaalihuoltolakia ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista sekä yksityisistä sosiaalipalveluista annettua lakia.

 

Tämän Muistipaneelin kysymykset painottuvat sosiaalihuolto- ja vanhuspalvelulakiin.

 

Esityksen keskeisenä tavoitteena on hallituksen ohjelman mukaisesti vahvistaa kotihoidon resursseja ja laatua sekä kehittää asumisen välimuotoisia ratkaisuja ja tehostaa omavalvontaa sekä ottaa käyttöön teknologisia ratkaisuja iäkkäiden henkilöiden kotiin annettavissa palveluissa. Tavoitteena on myös selkeyttää tehostetun palveluasumisen ja muun palveluasumisen välistä eroa sekä asiakkaan ympärivuorokautisen hoidon ja huolenpidon tarpeisiin vastaavien sosiaalihuoltolain palvelujen kokonaisuutta.

 

Esityksessä ehdotetaan vanhuspalvelulakiin informatiiviset säännökset asumisen strategisesta suunnittelusta ja ennakoinnista sekä säännös iäkkäiden pitkäaikaisen ympärivuorokautisen sosiaalihuollon laitoshoidon poistamisesta. Lisäksi täsmennettäisiin säännöksiä palvelusuunnitelmasta, päätöksenteosta, kotihoidon henkilöstön riittävyydestä, johtamisesta sekä omavalvonnasta.

 

Kotiin annettavia palveluja ja asumispalveluja koskevat muutokset ehdotetaan tehtäväksi sosiaalihuoltolakiin ja ne koskisivat kaikkia lain soveltamisen piiriin kuuluvia asiakasryhmiä. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kotiin annettavien palvelujen kokonaisuutta sekä säädettäisiin tukipalveluista sosiaalipalveluna. Lakiin lisättäisiin säännökset turvapalvelujen toteuttamisesta, kotikäyntien suunnittelusta ja kotihoidon toteuttamisesta sekä asumispalvelujen toteuttamisesta. Johtamista ja omavalvontaa koskevia säännöksiä vahvistettaisiin.

 

Kotihoidon laadun ja riittävyyden varmistamiseksi sosiaalihuoltolakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset kotihoidon henkilöstön riittävyyden turvaamisesta ja toimenpiteistä työvoiman vajaukseen puuttumiseksi.

 

Yllä mainitut teemat vaikuttavat merkittävästi myös muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen järjestettäviin palveluihin, siksi näkemyksenne ovat tärkeitä. Muistiliitto jättää varsinaisen lausuntonsa elokuussa, jossa tullaan hyödyntämään Muistipaneelin tuloksia.

 

Vaikuttamisen aika on nyt! Kysely koostuu 15 kysymyksestä ja vastaaminen vie noin 15-20 minuuttia. Huomaa, että osa kysymyksistä on suunnattu itse muistisairauteen sairastuneille ja heidän läheisilleen ja osa sote-alan ammattilaisille. Jos et kuulu painotettuun vastaajaryhmään, voit valita "En osaa sanoa" vastauksen, jätämme nämä huomiomatta vastauksia raportoitaessa.

 

Lisätietoa: Outi Ronkainen

outi.ronkainen@muistiliitto.fi

044 7277 403

Kysely

Kysely koostuu 15 kysymyksestä ja vastaaminen vie noin 15-20 minuuttia.

Huomaa, että osa kysymyksistä on suunnattu itse muistisairauteen sairastuneille ja heidän läheisilleen ja osa sote-alan ammattilaisille. Jos et kuulu painotettuun vastaajaryhmään, voit valita "En osaa sanoa" vastauksen, jätämme nämä huomiomatta vastauksia raportoitaessa.

Tulokset

1. Kotona asuvalle muistisairaalle pitäisi tarvittaessa järjestää ympärivuorokautisen kotihoidon palvelut ennemminkin kuin siirtää ympärivuorokautista hoivaa tarjoavaan asumisyksikköön? Mitä mieltä olet väittämästä?

1 = täysin eri mieltä
5 = täysin samaa mieltä

keskiarvo

 

2. Turvapalvelun käyttäminen ja avun hälyttäminen onnistuu hyvin muistisairaalta ihmiseltä. Mitä mieltä olet väittämästä?

1 = täysin eri mieltä
5 = täysin samaa mieltä

keskiarvo

 

3. Missä tapauksissa koti on ensisijainen asuinpaikka muistisairaalle ihmiselle?

4. Muistisairaan ihmisen tulisi osallistua oman palvelu-/kuntoutussuunnitelman tekoon. Mitä mieltä olet väittämästä?

1 = täysin eri mieltä
5 = täysin samaa mieltä

keskiarvo

 

5. Muistisairaalle ihmiselle nimetyllä omatyöntekijällä voidaan tukea muistisairaan kokonaisvaltaista hyvinvointia ja elämänlaatua?

6. Muistisairaalta ja läheiseltä kerätään säännöllisesti palautetta kotihoidon yms. palveluista?

7. Olen tietoinen, että sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuja voidaan alentaa tai jättää perimättä sellaisissa tilanteissa, jos henkilön maksukykyisyys on heikentynyt?

8. Olen saanut tai muistisairauteen sairastunut läheiseni on saanut jotain palvelua sosiaalihuoltolain nojalla? Tässä kysymyksessä painotamme muistisairauteen sairastuneiden ja läheisten vastauksia. Jätämme muut vastausryhmät huomioimatta tuloksissa.

9. Minulle tai muistisairauteen sairastuneelle läheiselleni on kerrottu sosiaalihuoltolain nojalla järjestettävistä palveluista? Tässä kysymyksessä painotamme muistisairauteen sairastuneiden ja läheisten vastauksia. Jätämme muut vastausryhmät huomioimatta

10. Voit tarkentaa vastaustasi kysymykseen 8 ja 9 avovastauksella. Tässä kysymyksessä painotamme muistisairauteen sairastuneiden ja läheisten vastauksia. Jätämme muut vastausryhmät huomioimatta tuloksissa.

11. Olen työni puolesta kertonut sosiaalihuoltolain nojalla järjestettävistä palveluista muistisairaalle ihmiselle ja hänen läheiselleen? Tässä kysymyksessä painotamme ammattilaisten vastauksia. Jätämme muut vastausryhmät huomioimatta tuloksissa.

12. Olen työni puolesta ohjannut muistisairaita ja heidän läheisiään sosiaalihuoltolain nojalla järjestettävien palvelujen piiriin? Tässä kysymyksessä painotamme ammattilaisten vastauksia. Jätämme muut vastausryhmät huomioimatta tuloksissa.

13. Voit tarkentaa vastaustasi kysymyksiin 11 ja 12 avovastauksella. Tässä kysymyksessä painotamme ammattilaisten vastauksia. Jätämme muut vastausryhmät huomioimatta tuloksissa.

14. Mitä asioita tai palveluja sinulta/läheiseltäsi/asiakkaaltasi on evätty vedoten sosiaalihuoltolakiin?

15. Koen, että sain Muistipaneelin avulla tuotua tarpeeni ja mielipiteeni esiin