Lakimiehen nuija

Vammaispalvelulain uudistukset muistisairaan ihmisen näkökulmasta

Vammaispalvelulakia uudistetaan. Muistiliitto kerää Muistipanelisteilta näkemyksiä uudistuvaan lainsäädäntöön.

Vammaispalvelulainsäädännön uudistaminen on käynnistynyt. 

Tarkoituksena on, että nykyinen vammaispalvelulaki kumottaisiin. Uusi vammaispalvelulaki sisältäisi säännökset vammaisille henkilöille järjestettävistä sosiaalihuollon erityispalveluista. 

Ehdotus uudeksi vammaispalvelulaiksi on parhaillaan lausuntokierroksella. Muistiliitto omassa lausunnossaan haluaa huomioida Muistipanelistien näkemykset erityisesti yhdenvertaisuuden näkökulmasta. 

 

Kysely on lyhyt, se käsittää 8 kysymystä. Vastaaminen kestää noin 10 minuuttia. Kysely on avoinna 22.3. - 3.4.2022.  

 

Kyselyyn vastaaminen ei edellytä taustamateriaaleihin perehtymistä. Jos kuitenkin haluat lisätietoa lainsäädännön uudistuksesta, voit tutustua aiheeseen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilta tai löydät lausuntopyynnön ja materiaalit lausuntopalveluiden verkkosivuilta. 

 

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2022. Laki tulisi voimaan jo 1.1.2023, kun sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille. Lakiin tulisi kuitenkin siirtymäaikoja niin, että vanhat päätökset olisivat voimassa enintään kaksi vuotta ja uudet palvelut, kuten erityinen osallisuuden tuki ja tuettu päätöksenteko, tulisivat voimaan 1.1.2025. 

 

Lisätietoa kyselystä tai Muistiliiton lausunnosta vammaispalveluihin: 

Muistiliiton kehittämispäällikkö Minna Teiska, 
044 727 7406 
minna.teiska@muistiliitto.fi 

Kysely

Tämä kysely käsittää 8 kysymystä, jotka liittyvät uudistuvaan vammaispalvelulakiin muistisairaan ihmisen näkökulmasta. 

Olemme kiinnostuneita kaikkien vastaajaryhmin näkemyksistä. 

Vastaaminen kestää noin 10 minuuttia. 

Tulokset

1. Suomen perustuslain 6 §:n 1 momentin mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Toteutuuko yhdenvertaisuus muistisairaiden ihmisten näkökulmasta?

1 = täysin eri mieltä
5 = täysin samaa mieltä

keskiarvo

 

2. Toteutuuko muistisairaiden ihmisten yhdenvertaisuus suhteessa muihin vammaisiin ihmisiin?

1 = täysin eri mieltä
5 = täysin samaa mieltä

keskiarvo

 

3. Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan laissa henkilöä, jolla vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista. Onko määritelmä selkeä muistisairaita ihmisiä ajatellen?

1 = täysin eri mieltä
5 = täysin samaa mieltä

keskiarvo

 

4. Voit täydentää edellistä vastaustasi avovastauksella.

5. Palveluita järjestettäisiin pitkäaikaisesta toimintakyvyn heikkenemisestä seuraavan välttämättömän ja toistuvan avun, tuen tai huolenpidon tarpeen perusteella. Kuuluvatko muistisairaiden ihmisten tarpeet tämän määritelmän piiriin?

1 = täysin eri mieltä
5 = täysin samaa mieltä

keskiarvo

 

6. Jos iäkkäiden henkilöiden mahdollisuudet saada yksilöllisten tarpeidensa mukaiset palvelut sosiaalihuoltolain ja vanhuspalvelulain perusteella paranisivat, voidaan vammaispalveluiden soveltamisalaa rajata niin, ettei se koske iäkkäitä vammaisia?

1 = täysin eri mieltä
5 = täysin samaa mieltä

keskiarvo

 

7. Voit täydentää edellistä vastaustasi avovastauksella.

8. Koen, että sain Muistipaneelin avulla tuotua mielipiteeni esiin?